„Kochajmy muzykę w sobie a nie siebie w muzyce” Ada Sari

Główną misją „AKORDU” jest realizacja projektów ukierunkowanych na niesienie pomocy opiekuńczej, profilaktyczno – resocjalizacyjnej, edukacyjno – wychowawczej dla młodzieży wywodzącej się ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.

Zajmujemy się także wspieraniem rozwoju edukacji kulturalno – obywatelskiej.

Od 2011 do 2017 r. zrealizowaliśmy ponad 25 projektów w których udział wzięło 70 000 osób.

Partnerami finansowymi naszych przedsięwzięć są:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Rzeszowie i Katowicach
  • Małopolska Agencji Rozwoju Regionalnego
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Nawiązaliśmy trwałe partnerstwa projektowe z 60 gminami, miastami i powiatami z różnych zakątków Polski, z 50 placówkami oświatowymi, 20 Uniwersytetami III Wieku oraz 15 instytucjami kulturalno – edukacyjno – obywatelskimi ze Słowacji, Czech i Węgier

W 2015 roku Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD zdobyło pierwszą nagrodę Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 przyznaną za najlepszy projekt profilaktyczno – animacyjny. Doceniono naszą inicjatywę pod hasłem: „Być trzeźwym człowiekiem, to być wolnym i twórczym człowiekiem”, która wygrała z konkurencji z 250 innymi projektami realizowanymi w państwach Unii Europejskiej.

Zarząd

Anna Kroj – prezes
Luda Bas – Wice Prezes
Krystyna Kwarcińska – Sekretarz